Buletinul informativ (Legea 544/2001)

– Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

Buletin informativ I nr. 931 din 16.03.2021Vizualizare

Judetul Calarasi Primaria Comunei Nicolae Balcescu, Nr. 931  / 16.03.2021 Aprobat, Primar Lascu         
                                   
 
BULETIN INFORMATIV  I
 
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
( Anexa nr.2 la  H.G. 123/2002)   
 

    Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va  cuprinde informatii de interes public.

 1. a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu :

-Constituţia României, republicată;  legislatie.just.ro › Public ›DetaliiDocumentAfis

-Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea 554/2004-Legea contenciosului administrativ;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   

-Legea 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis  

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   

-Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 193/2019 –pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea   constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
-Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată;    legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   
-Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea 44/1994-privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoni ul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 93/2016-pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; http://legislatie.just.ro

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

 -H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
-H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

– O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

– O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument – O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 • Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019). just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

-Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019)-  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

–  NOU !!! – Ordonanta de urgenta nr. 57/ 03.07.2019 ( Noul cod administrativ)  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis   
– NOU !!!  – Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana.  https://www.dataprotection.ro › servlet   
-Legea 373/2013-Legea apiculturii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis   
– NOU!!! – Legea 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE privind privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

-Legea 145/2014-pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 205/2004-Legea privind protectia animalelor , republicata legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   

-Legea 28/2008-Legea registrului agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument   

-Legea 42/2004-privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

NOU!!!  ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

– LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument › 224689 
– LEGE Nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale  si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis 
– LEGE Nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr. 145/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicaplegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind  achizitiile publice  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr. 191/2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului  de iluminat public nr. 230/2006  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind  unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor  pandemiei de COVID-19  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis 
– LEGE Nr. 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
– LEGE Nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis › 232715 
– LEGE Nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura  adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc)  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr.286/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006  privind finantele publice locale legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– LEGE Nr.287/2020 privind stabilirea unor masuri de aplicare a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– ORDONANTA MILITARA Nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr.3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr.4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr.10/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA MILITARA Nr.11/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 llegislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA MILITARA Nr.12/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectiasi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › 222308
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.22/2020 privind recensamântul general agricol din România runda 2020 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.35/2020 privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii voucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integratorde servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea mplementarii Programuluioperational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au înfiintat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– LEGE Nr.28 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2020pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
 
Hotărârile Consiliului local al comunei Nicolae Balcescu:
-sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public ( Sedinte Consiliu Local )- link catre sectiunea unde sunt publicate  hotararile consiliului local
Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului comunei Nicolae Balcescu :
-sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public
 

b)Structura organizatorica, atributiile departamentelor :   

 • Organigrama:Hotararea Consiliului Local nr. 28 din 02.03.2021; (publicata pe site)- link catre document;
 • Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului HCL nr. 27 din 02.03.2021 – link catre document
 • HCL nr. 24 din 19.02.2021 Codul etic si de integritate al funtionarilor publici si al personalului din cadrul Primariei com. Nicolae Balcescu – link catre document

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii / institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 

Nume si prenumeFunctia Nr. de telefonAdresa e-mail
LASCU ILIE PRIMAR0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
ION IULIANAVICEPRIMAR0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
VOICU ECATRINASECRETAR GENERAL0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

   In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi , prin Dispozitia nr. 77/ 29.06.2018 au fost desemnati responsabili  cu aplicarea Legii 544/2001 :     

Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Anghel Violeta Ofiter de stare civila delegat0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
Pavel Eugen Valentin Responsabil SVSU 0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
 1. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:

Denumire:  PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI

Sediul: str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu  jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411
Primar             – miercuri , orele 10:00-12:00;
Viceprimar     – marti , orele 10:00-12:00;
Secretar          – joi , orele 10:00- 12:00
 
Inscrierile se fac  la secretarul unității la numarul de telefon 0242534411 sau pe adresa de e-mail nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
 
f) Sursele financiare, bugetul si bilantul: Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate  pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes publiclink catre documente;
 

Lista cuprinzand documentele de interes public:

 • este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public – link catre document;
 • Lista cuprinzand categoriile de documente produse / si sau gestionate, potrivit legii – link catre document;
 • este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public.
 • Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public – link catre document;
 • este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public

Intocmit, Anghel Violeta

Buletin informativ I nr. 156 din 17.01.2020click aici si OPIS LEGISLATIV acte normative ce privesc organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primariei comunei Nicolae Balcescu actualizat la data de 17.01.2020: click aici

 
Judetul Calarasi                                                                   Aprobat,

Primaria Comunei Nicolae Balcescu                                        Primar
                                                                                          Giurea Constantin
Nr. 156/ 17. 01.2020

BULETIN INFORMATIV I

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
( Anexa nr.2 la normele metodologice- H.G. 123/2002 modificata si completata in 2016)

Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu:
-Constituţia României, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
-Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 554/2004-Legea contenciosului administrativ;legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr.500/2002 privind finantele publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 193/2019 –pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis NOU!!!
-Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 44/1994-privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoni ul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 93/2016-pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; http://legislatie.just.ro
-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 292/2011-legea asistentei sociale legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019).
legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
-Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019)- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
NOU !!! – Ordonanta de urgenta nr. 57/ 03.07.2019 ( Noul cod administrativ) legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
NOU !!! – Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana. https://www.dataprotection.ro › servlet
-Legea 373/2013-Legea apiculturii; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
NOU!!!– Legea 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE privind privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 145/2014-pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 72/2002-Legea zootehniei,republicata; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 205/2004-Legea privind protectia animalelor , republicata legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 28/2008-Legea registrului agricol; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea 42/2004-privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 16/1996-Legea Arhivelor Nationale,republicata;legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
NOU!!! ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru arobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 10 /1995-privind calitatea in constructii legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

NOU !!! LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Hotărâri ale Consiliului local al Comunei Nicolae Balcescu şi dispoziţii cu caracter normative ale Primarului Comunei Nicolae Balcescu – link catre sectiunea unde sunt publicate  hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;

 Nota: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor:
– Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local: Hotararea Consiliului Local nr 48 / 20.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara la Primaria Comunei Nicolae Balcescu ( publicata pe site)- link catre document;

– Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului , anexa la Dispozitia Primarului nr. 126/14.11.2019- link catre document;

– Organigrama: Hotararea Consiliului Local nr.23 /28.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului; (publicata pe site)- link catre document;

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii /institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Nume si prenumeFunctiaNr. de telefon Adresa e-mail
Giurea ConstantinPrimar0744320292nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
Danila GheorgheViceprimar0242 534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
Voicu EcaterinaSecretar0242534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi , prin Dispozitia nr. 77/ 29.06.2018 au fost desemnati responsabili  cu aplicarea Legii 544/2001:

Nume si prenumeFunctiaNr. de telefon Adresa e-mail
Anghel VioletaOfiter de stare civila delegat0767406807nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

Pavel     Eugen

Valentin

Responsabil SPAS0762670873nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:

Denumire: PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI
Sediul: str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411
E-mail: primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Adresa paginii de internet: nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

 e)    Audiente:

 Program de audiente:

PRIMAR  LASCU ILIE – MIERCURI , intre orele 10:00-12:00;

VICEPRIMAR  ROTARU MARIN- MARTI , intre orele 10:00-12:00;

SECRETAR GENERAL  VOICU ECATERINA JOI, intre orele 10:00-12:00.

Inscrierile se fac , la secretariat, telefonic la numarul 0242534411 Sau  pe adresa de mail nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

f)Sursele financiare, bugetul si bilantul: Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate  pe site – link catre documente si click aici;

g) Programele si strategiile proprii: se pot consulta la sediul institutiei si pe site – link catre documentele publicate;

h) Lista cuprinzand documentele de interes public:  este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”- link catre document;

i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse / si sau gestionate, potrivit  legii – link catredocumenteste afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

j) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public – link catre document;  este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

Intocmit,

Anghel Violeta

 
II nr. 2715/05.09.2019

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
( Anexa nr.2 la normele metodologice- H.G. 123/2002 modificata si completata in 2016)
Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public. click aici

Judetul Calarasi                                                                                 Aprobat,
Primaria Comunei Nicolae Balcescu                                                      Primar
Nr. 2314/ 30.07.2019                                                                 Giurea Constantin

BULETIN INFORMATIV
II

publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
( Anexa nr.2 la normele metodologice- H.G. 123/2002 modificata si completata in 2016)

Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public.

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu :

-Constituţia României, republicată; https://www.ucv.ro/pdf/site/constitutia_romaniei.pdf
-Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
www.avocatconstanta.com/Noul%20Cod%20Penal%20actualizat.pdf
-Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; www.imliasi.ro/noul-cod-civil.pdf
-Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38123
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; https://www.edu.ro/sites/default/…/544/LEGE_544-2001_actualizata-aug2016.pdf
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; dpiis.gov.ro/new_dpiis/wp-content/uploads/2014/06/03.Legea52-2003.pdf
– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/Legea273_finpublocale.pdf
– Legea nr.500/2002 privind finantele publice

www.ccsstei.ro/wp-content/uploads/2016/04/Legea-500-din-2002.pdf
-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1459
-Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; https://www.sri.ro/fisiere/legislatie/L21-1991.pdf
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; https://culturatimis.ro/wp-content/uploads/2018/01/Legea-50-actualizata.pdf
-Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată;
https://legestart.ro/wp-content/uploads/2018/08/legea-contabilitatii_actualizata.pdf
-Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului; www.anrsps.gov.ro/legislatie/legea82-1992.pdf
-Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=14348
-Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; www.cab1864.eu/upload/lege_112_1995.pdf
-Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6385
-Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; www.ancpi.ro/files/Documente/Lege_7_1996.pdf
-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/8624
-H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996;
https://www.primariatm.ro/evpers/legislatie/legi.actualizate/hg64_2011.pdf
-Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; www.euroavocatura.ro › Legislaţie › Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
cu modificările şi completările ulterioare; www.euroavocatura.ro›Legislaţie›Legislatie Civila
-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/196545
-Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=66426
-Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; https://www.theotop.ro/custom_images/legislatie/Legea_350.pdf
-Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoni ul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38528
-Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;
https://legeaz.net/…/legea-15-2003-sprijinul-acordat-tinerilor-pentru-construirea-unei-…
-Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
www.mmuncii.ro/…/Legislatie/2018/2018-04-13_legea-53din2003-republicata-Codul…
-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/legislatie/cod/cod_fiscal_2012.pdf
– Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-115.pdf
-Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53662
– Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;
anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/05/L98_2016.pdf
-Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; https://upb.ro/wp-content/uploads/2017/11/Legea-nr-477-din-2004.pdf
-Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
https://legeaz.net/legea-481-2004-protectia-civila/
-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
www.onrc.ro/documente/legislatie/noi/lege_85_2006.pdf
-Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
www.euroavocatura.ro › Legislaţie › Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale
– Legea 416/2001privind venitul minim garantat;
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L416-2001.pdf
-Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial;
www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2016/07/Legea-277-2010.pdf
– Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita;
www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/HG15-2016.pdf
– Legea 292/2011-legea asistentei sociale;
www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf
– Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; www.dreptonline.ro/legislatie/legea_protectiei_copilului.php
-H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; www.aicps.ro/media/content/2017-05/hg-343-2017_592ddcf14a495.pdf
-H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7426
-H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7993
-Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;
-H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; www.inaap.ro/legi/hg1275.pdf
-H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; https://pieteromania.ro/wp-content/uploads/2018/08/hg661-2001_1334-2004.pdf
– H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/80860
– O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2016/07/OUG-70-2011.pdf
-O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31424
-O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/control_prev/…/OG119_1999_10112015.pdf
-O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/OG2_2001.pdf
-Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
https://lege5.ro/…/ordonanta-nr-27-2002-privind-reglementarea-activitatii-de-solution.
-O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41539
-Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016_16012017.htm
-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare;
mt.gov.ro/web14/documente/domenii/Ordonanta_de_urgenta_nr._195_din_2005.pdf
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73070
– Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019).
ww.monitoruljuridic.ro/…/lege-nr-344-din-27-decembrie-2018-privind-modificarea..
— -Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019). legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73882

NOU !!! – Ordonanta de urgenta nr. 57/ 03.07.2019 ( Noul cod administrativ)
legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925

NOU !!! – Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX…from=LT

-Hotărâri ale Consiliului local al Comunei Nicolae Balcescu şi dispoziţii ale Primarului Comunei Nicolae Balcescu- link catre sectiunea unde sunt publicate hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;

Nota: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

b)Structura organizatorica, atributiile departamentelor :
-Regulamentul de organizare si functionare: Hotararea Consiliului Local nr 37 /22.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara la Primaria Comunei Nicolae Balcescu( publicata pe site)-link catre document;

– Organigrama: Hotararea Consiliului Local nr.23 /28.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului; (publicata pe site)-link catre document;

c)Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii /institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: link

Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Giurea ConstantinPrimar0744320292primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Danila GheorgheViceprimar0744524956primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Voicu EcaterinaSecretar0745084294primarianicolaebalcescu@yahoo.com
In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi , prin Dispozitia nr. 77/ 29.06.2018 au fost desemnati responsabili cu aplicarea Legii 544/2001:
Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Anghel VioletaOfiter de stare civila delegat0767406807primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Pavel Eugen ValentinResponsabil SPAS0762670873primarianicolaebalcescu@yahoo.com

d) Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI
Sediul: str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu
jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411 E-mail: primarianicolaebalcescu@yahoo.com

e) Audiente:
Program de audiente:
Primar – miercuri , orele 9:00-12:00;
Viceprimar – marti , orele 9:00-12:00;
Secretar – joi , orele 9:00- 12:00;

f)Sursele financiare, bugetul si bilantul:
Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate pe site- link catre documente;

g) Programele si strategiile proprii:
-se pot consulta la sediul institutiei si pe site-link catre documentele publicate (daca sunt postate);
h) Lista cuprinzand documentele de interes public:
– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”-link catre document;

i) Lista cuprinzand categoriile de documente produse / si sau gestionate, potrivit Legii-link catre document;
– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

j) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public-link catre document;

– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

Intocmit,
Anghel Violeta

Judetul Calarasi                                                                                 Aprobat,
Primaria Comunei Nicolae Balcescu                                                     Primar Giurea Constantin

Nr. 96/ 10.01.2019

BULETIN INFORMATIV
 
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public

( Anexa nr.2 la normele metodologice- H.G. 123/2002 modificata si completata in 2016)

Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va  cuprinde informatii de interes public.

a)  Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu 

– Constituţia României, republicată; click aici 
– Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
– Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; click aici

– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; click aici
– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; click aici
– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice click aici
– Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; click aici
– Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului; click aici
– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; click aici
– Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; click aici
– Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii; click aici
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; click aici
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; click aici
– Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali click aici
– Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; click aici
– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; click aici
– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; click aici
– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; click aici
– Legea 416/2001privind venitul minim garantat; click aici
– Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial; click aici
– Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; click aici
– Legea 292/2011-legea asistentei sociale; click aici
– Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; click aici
– H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; click aici
– H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; click aici
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;
– H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare click aici
– O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; click aici
– O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată;
click aici
– O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioareclick aici
– Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală click aici
– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare; click aici
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
– Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019). click aici
– Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019). click aici

– Hotărâri ale Consiliului local al Comunei Nicolae Balcescu şi dispoziţii ale Primarului Comunei Nicolae Balcescu- link catre sectiunea unde sunt publicate hotararile consiliului local si dispozitiile primarului;

Nota: Modificarea si completarea listei se face periodic in functie de legislatia in vigoare.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor :

– Regulamentul de organizare si functionare: Hotararea Consiliului Local nr 37 /22.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioara la Primaria Comunei Nicolae Balcescu ( publicata pe site) – link catre document;

– Organigrama: Hotararea Consiliului Local nr. 09 /21.02.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului; (publicata pe site)- link catre document;

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii /institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Giurea ConstantinPrimar0744320292primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Danila GheorgheViceprimar0744524956primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Voicu EcaterinaSecretar0745084294primarianicolaebalcescu@yahoo.com
In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi, prin Dispozitia nr. 77/ 29.06.2018 au fost desemnati responsabili cu aplicarea Legii 544/2001 :
Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Anghel VioletaOfiter de stare civila delegat0767406807primarianicolaebalcescu@yahoo.com
Pavel Eugen ValentinResponsabil SPAS0762670873primarianicolaebalcescu@yahoo.com

Denumire: PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI
Sediul: str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu, jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411
E-mail: primarianicolaebalcescu@yahoo.com

Program de audiente:
Primar – miercuri , orele 9:00-12:00;
Viceprimar – marti , orele 9:00-12:00;
Secretar – joi , orele 9:00- 12:00;

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul:

Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate pe site- link buget si bilanturi catre documente;

– se pot consulta la sediul institutiei si pe site- link catre documentele publicate ( daca sunt postate);

– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”- link catre document;

– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

j) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public – link catre document;

– este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea „ Informatii de interes public”

Intocmit,
Anghel Violeta
 

 1. Constitutia Romaniei – click aici 

2. Codul familiei – click aici

3. Codul penal – click aici

4. Codul civil – click aici

5. Codul comercial – click aici 

6. Legea 215/ 2001 – click aici

7. Legea 188/1999 – click aici

8. Legea 554/2004 – click aici

9. Legea 544/2001 – click aici

10. Legea 52/2003 – click aici

11. Legea 7/2004 – click aici

12. Legea 273/2006 – click aici

13. Legea 500/2002 – click aici

14. Legea 18/1991 – click aici

15. Legea 21/1991 – click aici

16. Legea 50 /1991- click aici

17. Legea 82/1991 – click aici

18. Legea 85/ 1992 – click aici

19. Legea 33/1994 – click aici

20. Legea 112/1995 – click aici

21. Legea 137/1995 – click aici

22. Legea 114/1996 – click aici

23. Legea 119/ 1996-  click aici

24. H.G. 64/2011 – click aici

25. Legea 61/ 1993 – click aici

26. Legea 213/1998 – click aici

27. Legea 17/2000 – click aici

28. Legea 10/2001 – click aici

29. Legea 350/2001 – click aici

30. Legea 550/2002 – click aici

31. Legea 15/2003 – click aici

32. Legea 53/2003 – click aici

33. Legea 571/2003 – click aici

34. Legea 115/2015 – click aici

35. Legea 341/2004 – click aici

36. Legea 98/2016 – click aici

37. Legea 477/2004 – click aici

38. Legea 481/2004 – click aici

39. Legea 85/2006 – click aici

40. Legea 319/2006 – click aici

41. Legea 416/2001 – click aici

42. Legea 277/2010 – click aici

43. Legea 248/2015 – click aici

44. Legea 292/2011 – click aici

45. Legea 272/2004 – click aici

46. Legea 273/1994 – click aici

47. Legea 925/1995 – click aici

48. Legea 20 /1996 – click aici

49. Legea 1275/2000 – click aici

50. H.G.661/ 2001- click aici

51. H.G.250/ 2007- click aici

52. O.U.G.70/2011- click aici

53. O.G.20/1994 – click aici

54. Legea 119/1999 – click aici

55. O.G. 2/ 2001 – click aici

56. O.G.27/2002 – click aici

57. O.G. 41/2003 – click aici

58. Legea 207/2015 – click aici

59. OUG 195/ 2005 – click aici

60. O.G.54/ 2006 – click aici

3. Formular solicitare in baza legii 544/2001