Buletinul informativ (Legea 544/2001)

– Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

Judetul Calarasi, Primaria Comunei Nicolae Balcescu Nr. 695/15.02.2024 Aprobat, Viceprimar cu atribuții de Primar: Preda Nicolae
 

BULETIN INFORMATIV I publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Vizualizare

       Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va  cuprinde informatii de interes public.

  1. a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu :

Constituţia României, republicată;  legislatie.just.ro Public › DetaliiDocumentAfis
Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 554/2004-Legea contenciosului administrativ; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr.500/2002 privind finantele publice just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  
– Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 193/2019 –pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea   constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis                                 
– Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 44/1994-privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 114/1996 –Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoni ul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 93/2016-pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; http://legislatie.just.ro

– Legea 416/2001 privind venitul minim garantatlegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

– H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicatălegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

  • HG. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

– O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

  • Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019) legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

         Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019)-  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
      Ordonanta de urgenta nr. 57/ 03.07.2019 ( Noul cod administrativ)  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
     – Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana.  https://www.dataprotection.ro › servlet  
– Legea 373/2013-Legea apiculturii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
– Legea 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE privind privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 145/2014-pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

– Legea 205/2004-Legea privind protectia animalelor , republicata legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 28/2008-Legea registrului agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 42/2004-privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

NOU!!!  ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– Legea 10 /1995-privind calitatea in constructii legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia  de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin.  (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument › 224689  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
– LEGE Nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr. 145/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind  achizitiile publice  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr. 191/2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului  de iluminat public nr. 230/2006  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis
– LEGE Nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale 292/2011 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– LEGE Nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis › 232715
– LEGE Nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura  adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc)  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea  unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr.286/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
LEGE Nr.287/2020 privind stabilirea unor masuri de aplicare a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectiasi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › 222308
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.22/2020privind recensamântul general agricol din România runda 2020 legislatie.just.ro › DetaliiDocument 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis 
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– ORDONANTA DE URGENTA Nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocument
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism legislatie.just.ro › DetaliiDocument
– ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis
– LEGE Nr.28 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2020pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD 

2021
– ORDIN nr. 96 din 4 ianuarie 2021pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanță a declarațiilor de avere și de interese, precum și condițiile în care aceasta se realizează https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/236009
LEGE nr. 52 din 29 martie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240132
– LEGE nr. 81/2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240955
– LEGE nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243110
– LEGE nr. 155/ 2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243075
– LEGE nr. 178/2021-pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243872
– LEGE nr. 203/2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244496
– LEGE nr. 204/2021– privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244504
– LEGE nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/248343
– HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 17/2021– pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237032
– HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 34/2021– privind acordarea unui ajutor de urgență http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237289
– HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 66 /2021– privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238464
– HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 391 /2021– pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240855;

ANUL 2022
– Legea nr. 105/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice : https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/254482;
– Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/255575.
– Ordonanța nr. 26 /2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258663.
– Ordonanța nr. 63 /2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/255025.
– Ordonanța nr. 113 /2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257611.
– H.G. 830 /2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256836
– Hotărârile Consiliului local al comunei Nicolae Balcescu: sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public (Sedinte Consiliu Localhttps://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/hotarari-de-c-l/
Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului comunei Nicolae Balcescu: sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public (Dispozitii) – https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/dispozitii/ 

ANUL 2023
LEGE nr. 56 din 3 martie 2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/265517
LEGE nr. 70 din 29 martie 2023 pentru modificarea art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/266410
LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/267163
LEGE nr. 97 din 12 aprilie 2023 privind protecția arborilor remarcabili https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/267143
LEGE nr. 114 din 9 mai 2023 privind completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/270064
LEGE nr. 123 din 15 mai 2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270211
LEGE nr. 162 din 31 mai 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270990
LEGE nr. 298 din 31 octombrie 2023 pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/275883
LEGE nr. 368 din 7 decembrie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/277076

ANUL 2024
ORDONANȚĂ nr. 4 din 18 ianuarie 2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/278296
ORDIN nr. 6 din 4 ianuarie 2024 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278019
ORDIN nr. 77 din 11 ianuarie 2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278207
LEGE nr. 12 din 8 ianuarie 2024 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278024
LEGE nr. 15 din 10 ianuarie 2024 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278086

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor : 
Organigrama: Hotararea Consiliului Local nr.  39 din 16.03.2021; (publicata pe site)- https://www.primarianicolaebalcescu.ro/despre-institutie/organizare/organigrama/;
Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului – Dispoziția nr. 202 / 28.12.2021– Regulamentul de Ordine Interioara al aparatului de specialitate al Primarului comunei Nicolae Bălcescu Vizualizare https://www.primarianicolaebalcescu.ro/despre-institutie/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare/ 
– HCL nr. 25 din 19.02.2021 Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului din cadrul Primariei com. Nicolae Balcescu  Vizualizare – https://www.primarianicolaebalcescu.ro/despre-institutie/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare/

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii /institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Nume si prenume                  Functia                                                      Nr. de telefon         Adresa e-mail
PREDA NICOLAE                    VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR        0242/534411          nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
BĂLUȚĂ MIRELA – JANINA    SECRETAR GENERAL                                  0242/534411          nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

Componența consiliului local:

 1. ROTARU MARIN – PNL
 2. ION IULIANA – PNL
 3. STEFANESCU MIHAIL – PNL
 4. PREDA NICOLAE – PNL
 5. NELU MARIAN -VASILE – PNL
 6. TEODORESCU SERGIU – PSD
 7. POPESCU IONUT – GABRIEL – PSD
 8. GIUREA FLORIN – ALIN – PSD
 9. BRATU MARCEL – NICOLAE – PSD
10. BRATU ADRIAN – PRO ROMANIA
11. ROSU MARIAN – ALEXANDRU – PNL 

 
In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi, prin Dispozitia nr. 99/ 17.07.2023 au fost desemnati responsabili  cu aplicarea Legii 544/2001 :    

Nume si prenume                Functia                          Nr. de telefon              Adresa e-mail
Anghel Violeta            Ofiter de stare civila delegat      0242/534411            nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:
Denumire: PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI
Sediul:  str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu,  jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411
E-mail: nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
Adresa paginii de internet:  www.primarianicolaebalcescu.ro

Audiente:

Program de audiente:
Viceprimar cu atributii de Primar  – marti, orele 10:00-12:00;
Secretar                                     – joi, orele 10:00- 12:00

Înscrierile se fac  la REGISTRATURĂ la numarul de telefon 0242534411 sau pe adresa de e-mail   nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro                 

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul: 

Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate  pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/bilanturi-contabile/  https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/buget/;

Lista cuprinzand documentele de interes public: este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public – Solicitare informatii. Legislatie https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/documente-publice/

Lista cuprinzand categoriile de documente produse / si sau gestionate, potrivit legii- se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public -Solicitare informatii. Legislatie https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/documente-publice/ 

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public – este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public – Solicitare informatii. Legislatie https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/solicitare-informatii-legislatie/reclamatie-administrativa/                                  

Intocmit, Anghel Violeta99

2. Formular solicitare in baza legii 544/2001