Buletinul informativ (Legea 544/2001)

– Bannerul proiectului SIPOCA 35 si „Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35 link

Judetul Calarasi Primaria Comunei Nicolae Balcescu, Nr. 36   / 04.01.2022 Aprobat, Primar Lascu         
                                 
BULETIN INFORMATIV  I 
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
( Anexa nr.2 la  H.G. 123/2002)   
 
Conform art.5, alin.2 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va  cuprinde informatii de interes public.
  1. a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei Comunei Nicolae Balcescu:

  -Constituţia României, republicată;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 -Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  -Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  -Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea 554/2004-Legea contenciosului administrativ;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument  

 -Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 193/2019 –pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind  autorizarea   constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

-Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 44/1994-privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-H.G .64/2011 – Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoni ul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 93/2016-pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016; http://legislatie.just.ro

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  -H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  •  H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument 

-O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 -Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

  -O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019).legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 -Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019)-  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

NOU !!! –  Ordonanta de urgenta nr. 57/ 03.07.2019 ( Noul cod administrativ)  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

NOU !!! – Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana.  https://www.dataprotection.ro › servlet  

 -Legea 373/2013-Legea apiculturii;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 NOU!!!- Legea 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului UE privind privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 145/2014-pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 205/2004-Legea privind protectia animalelor , republicata legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 28/2008-Legea registrului agricol;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 42/2004-privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor;  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

NOU!!!  ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

-Legea 10 /1995-privind calitatea in constructii legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 NOU !!! LEGE nr. 7 din 6 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții  legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

– HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE Nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia  de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE Nr.47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument › 224689

 LEGE Nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale si pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 LEGE Nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE Nr. 129/2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr. 145/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind  protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicaplegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE Nr. 148/2020 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr. 191/2020 pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind  unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor  pandemiei de COVID-19 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

 LEGE Nr. 206/2020 pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

LEGE Nr. 231/2020 pentru completarea Legii asistentei sociale 292/2011 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

LEGE Nr. 237/2020 pentru modificarea art. 27 alin. (23) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis › 232715

 LEGE Nr. 268/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. s) si cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr.286/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 LEGE Nr.287/2020 privind stabilirea unor masuri de aplicare a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

ORDONANTA MILITARA Nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr.3/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr.4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr. 7/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr.8/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr. 9/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr.10/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

ORDONANTA MILITARA Nr.11/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA MILITARA Nr.12/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

ORDONANTA DE URGENTA Nr.2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectiasi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap legislatie.just.ro › Public › 222308

ORDONANTA DE URGENTA Nr.22/2020 privind recensamântul general agricol din România runda 2020  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr.32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor masuri suplimentare de protectie sociala legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

 ORDONANTA DE URGENTA Nr.35/2020 privind modalitatea de emitere si prelungirea valabilitatii oucherelor de vacanta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

ORDONANTA DE URGENTA Nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

 ORDONANTA DE URGENTA Nr.53/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind masuri de protectie sociala determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2  legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

ORDONANTA DE URGENTA Nr.59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

ORDONANTA DE URGENTA Nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

ORDONANTA DE URGENTA Nr.73/2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD  legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 123/2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

ORDONANTA DE URGENTA Nr.133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 140/2020 pentru stabilirea unor masuri privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica in domeniile constructii, arhitectura si urbanism legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au înfiintat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica legislatie.just.ro › DetaliiDocument

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece legislatie.just.ro › DetaliiDocumentAfis

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 220/2020
privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative legislatie.just.ro › DetaliiDocument

LEGE Nr.28 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2020pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD

LEGE nr. 52 din 29 martie 2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240132

 LEGE nr. 81/2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/240955

LEGE nr. 153/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243110

LEGE nr. 155/ 2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/243075

LEGE nr. 178/2021-pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243872

LEGE nr. 203/2021-privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 208/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244496

LEGE nr. 204/2021- privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/244504

LEGE nr. 259/2021- pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării” http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/247793

LEGE nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/248343

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 17/2021- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237032

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 34/2021- privind acordarea unui ajutor de urgență http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/237289

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 66 /2021- privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/238464

HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 391 /2021- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240855

Hotărârile Consiliului local al comunei Nicolae Balcescu: sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public (Sedinte Consiliu Local)  https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/hotarari-de-c-l/

Dispozitiile cu caracter normativ ale Primarului comunei Nicolae Balcescu: sunt publicate pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public (Dispozitii) https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/dispozitii/

 

b)Structura organizatorica, atributiile departamentelor :   

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii / institutiei publice si a ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice: 

Nume si prenumeFunctia Nr. de telefonAdresa e-mail
LASCU ILIE PRIMAR0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
PREDA NICOLAEVICEPRIMAR0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
VOICU ECATRINASECRETAR GENERAL0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro

   In cadrul Primariei Comunei Nicolae Balcescu-Judetul Calarasi , prin Dispozitia nr. 77/ 29.06.2018 au fost desemnati responsabili  cu aplicarea Legii 544/2001 :     

Nume si prenumeFunctiaNr. de telefonAdresa e-mail
Anghel Violeta Ofiter de stare civila delegat0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
Pavel Eugen Valentin Responsabil SVSU 0242/534411nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
  1. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice:

Denumire:  PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BALCESCU-JUDETUL CALARASI

Sediul: str. Principele Mihai , nr. 37 A, sat Nicolae Balcescu, com. Nicolae Balcescu  jud. Calarasi
Telefon/fax: 0242/534411
Primar             – miercuri , orele 10:00-12:00;
Viceprimar     – marti , orele 10:00-12:00;
Secretar          – joi , orele 10:00- 12:00
 
Inscrierile se fac  la Doamna Frîncu Alina -Roxana – Inspector Compartiment Monitorizare Unități de Învățământ la numarul de telefon 0242534411 sau pe adresa de e-mail nicolaebalcescu@cl.e-adm.ro
 
Bugetul aprobat si bilantul contabil sunt postate  pe site-ul institutiei la sectiunea Informatii de interes public https://www.primarianicolaebalcescu.ro/informatii-de-interes-public/buget-din-toate-sursele-de-venituri/indicatori-buget-local/   

f) Sursele financiare, bugetul si bilantul:

Lista cuprinzand documentele de interes public: este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public – link catre document;

g) Lista cuprinzand categoriile de documente produse / si sau gestionate, potrivit legii – link catre document; este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public.

i) Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public – link catre document; este afisata la sediul institutiei si se regaseste si pe pagina de internet a primariei la sectiunea Informatii de interes public

Intocmit, Anghel Violeta

 

2. Formular solicitare in baza legii 544/2001