Formulare Stare Civila

  • Formular stare civilă – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de naștere (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare
  • Formular stare civilă – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de căsătorie (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare
  • Formular stare civilă – Cerere-tip pentru eliberarea dovezilor din actele de deces (Anexa 59) (Adaugat la data 22.11.2023) Vizualizare
  • Anunț nr. 792 din 23.02.2023 – documente necesare eliberării unui nou act de identitate Vizualizare
  • Anunț nr. 792 din 23.02.2023 – documente necesare eliberării actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani Vizualizare

– Cerere pentru eliberarea livretului de familie in format doc sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
– Cerere de eliberare a formularului standard multilingv in format doc sau pdf inteligent Vizualizare Vizualizare
– Cerere pentru rectificarea mentiunilor de pe actele de stare civila in format doc sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
– Cerere de schimbare de nume pe cale administrativa – ANEXA 42  in format doc, docx sau pdf inteligent  Vizualizare Vizualizare
– Cerere de rectificare – ANEXA 53 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare  
– Cerere de divort – ANEXA 62 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
– Cerere solicitare transcriere acte de stare civila – ANEXA 33 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
– Cerere de eliberare a certificatelor de stare civila – Anexa 59 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
– Cerere privind oficierea casatoriei inainte de termenul prevazut de lege_Anexa 25 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare si Cerere pentru oficierea casatoriei la alta primarie Anexa 26 in format doc, docx Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare
– Cerere de inregistrare tardiva a nasterii ( Vizualizare) – in format doc, docx  Vizualizare si pdf inteligent Vizualizare.


Informatii privind eliberarea formularelor standar multilingve Vizualizare

Compartimentul de Stare Civilă eliberează, la cerere, formulare standard multilingve, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificate de stare civilă. Acestea pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1191 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri…32016R1191&from=LT
al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Formularele standard multilingve pot fi folosite numai împreună cu certificatele de stare civilă.
Informaţii furnizate de Comisia Europeană şi de Statele membre cu privire la conţinutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)

Text Comun

Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre
În temeiul regulamentului, care promovează libera circulaţie a cetăţenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale şi copiile lor certificate sunt scutite de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteţi solicita unformular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii şi apostilării acestora. Scutirea de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor şi copiilor lor certificate eliberate de autorităţile publice ale unui Stat membru şi prezentate autorităţilor publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:
·         documentele eliberate de o instanţă sau de un funcţionar al unei instanţe;
·         documentele administrative;
·         actele notariale;
·         certificatele oficiale înscrise pe documente private;
·         documentele diplomatice şi consulare;

În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:
·         naşterea;
·         decesul;
·         faptul că o persoană este în viaţă;
·         numele;
·         căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie şi stare civilă;
·         divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
·         parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat;
·         desfacerea unui parteneriat înegistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
·         filiaţia sau adopţia;
·         domiciliul şi/sau reşedinţa;
·         cetăţenia;
·         absenţa cazierului judiciar;
·         calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.

Menţiunile cu caractere evidenţiate indică existenţa unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenţia aupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.
Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru şi trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care il însoţeşte.
Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autorităţile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.
Mai multe informaţii cu privire la regulament şi la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiţie:

 https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms( Link). 

Acte necesare eliberării:
Pentru solicitarea formularului standard multilingv se vor prezenta următoarele acte:
·         cerere ( descarcă model fisier .doc Vizualizare si .pdf Vizualizare);
·         certificatul de stare civilă ( naştere descarca formular Vizualizare, căsătorie descarca formular Vizualizare, deces descarca formular Vizualizare, după caz) în original;
·         actul de identitate în original.

Pentru eliberarea formularului standard multilingv nu se percepe taxă. 

Acte de identitate pentru Formulare Standard Multilingve 
  Cetăţenii români cu domiciliul în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu actul de identitate aflat în termen de valabilitate.
   Minorii în vârstă de peste 14 ani, deţinători sau nu ai unui act de identitate, au dreptul să solicite şi să primească extrase multilingve de naştere sau de căsătorie în nume propriu, asistaţi, după caz, de unul dintre părinţi sau de tutore, care semnează cererea. 
  Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Confederaţiei Elveţiene ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu documente de identitate eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt sau cu paşaport, aflate în termen de valabilitate. 
  Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi străinii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimează, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu paşaport valabil. 
  Apatrizii ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în România se legitimeză, în vederea eliberării extraselor multilingve, cu permis de şedere temporar sau pe termen lung ori, după caz, cu paşaport aflat în termen de valabilitate, emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954, la care România a aderat prin Legea nr.362/2005.