Legislatie

OPIS LEGISLATIV

acte normative ce privesc organizarea si functionarea aparatului de specialitate al Primariei comunei Nicolae Balcescu click aici

LEGI 

Nr. crt

Numarul actului

Denumirea actului normativ

1

Legea 554/2004

Legea contenciosului administrativ - legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

2

Legea nr. 544/2001

Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

3

Legea nr. 52/2003

Legea privind transparenţa decizională în administraţia publică- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

4

Legea 27/2002

Legea privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor - legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

5

Legea nr.273/2006

Legea privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

6

 

Legea nr.500/2002

Legea  privind finantele publice-     1.legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

7

Legea nr. 18/1991

Legea fondului funciar, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare     1. legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

8

Legea nr. 21/1991

Legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-     1. legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

9

Legea nr. 50/1991

Legea privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare-

    1. legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

10

Legea nr. 193/2019

De modificare a legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

11

Legea nr. 82 / 1991

Legea contabilităţii, republicată

    1. legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

12

Legea nr. 85 /1992

Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

13

 

Legea nr. 33/1994

Legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

14

Legea nr. 112/1995

Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

15

Legea 44/1994

Legea  privind veteranii de razboi si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

16

 

Legea nr. 137/1995

Legea privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

17

Legea nr. 114/1996

Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

18

Legea nr. 119/1996

Legea cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

19

Legea nr. 61/1993

Legea privind alocaţia de stat pentru copii-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

20

Legea nr. 213/1998

Legea  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,cu modificările şi completările ulterioare-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

21

Legea nr. 17/2000

Legea privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,republicată, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

22

Legea nr. 10/2001

Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

23

Legea nr. 350/2001

Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

24

Legea nr. 550/2002

 Legea privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

25

Legea nr. 15/2003

Legea privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; -

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

26

 

Legea nr. 53/2003

Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

27

Legea nr. 571/2003

Legea privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

28

Legea nr. 341/2004

Legea privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

29

Legea nr. 98 din 19 mai 2016

Legea privind achizitiile publice- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

30

Legea nr. 481/2004

Legea privind protecţia civilă, republicată- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

31

Legea nr. 85/2006

Legea privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

32

Legea nr. 319/2006

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

33

Legea 416/2001

Legea  privind venitul minim garantat- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

34

Legea 277/2010

Legea privind alocatia pentru sprijin familial-legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

35

Legea 248/2015

Legea privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

36

Legea 292/2011

Legea asistentei sociale- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

37

Legea 272/2004

Legea privind protectia si drepturile copilului- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

38

Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018

Legea privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

39

Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018

Legea  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

40

Legea 373/2013

Legea apiculturiilegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

41

Legea 145/2014

Legea  pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

42

Legea 72/2002

Legea zootehniei,republicata- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

43

Legea 205/2004

Legea privind protectia animalelor , republicata-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

44

Legea 28/2008

Legea registrului agricol- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

45

Legea 42/2004

Legea privind organizarea activitatii sanitar-veterinare pentru siguranta alimentelor- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

46

Legea 16/1996

Legea Arhivelor Nationale,republicata- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

47

Legea 190/2018

Lege privind punerea in aplicare a Regulamentului UE privind privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 HOTARARI DE GUVERN (H.G.)

48

H.G. nr. 273/1994

 Hotarare de Guvern privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

49

H.G. nr. 925/1995

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

50

H.G. nr. 20/1996

Hotarare de Guvern privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

51

H. G. nr. 525/1996

Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului

general de urbanism, republicată- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

52

H.G. nr. 1275/2000

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

53

H.G. nr. 661/2001

Hotarare de Guvern privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

54

H.G. nr. 250/2007

Hotarare de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989 - legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

55

 

H. G. nr.1632/2009

Hotarare de Guvern privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

56

H.G .64/2011

 Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 ORDONANTE (DE URGENTA) ALE GUVERNULUI (O.G si O.U.G.) 

57

O. U.G. nr. 57/ 03.07.2019

Noul cod administrativ legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

58

O. U. G. nr. 93/2016

Lege pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala,precum si stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea in anul 2016- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis

59

O.U. G.70/2011

Lege privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

60

O.U.G. nr. 195/2005

Lege privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

61

O.G. nr. 20/1994

Lege privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al

construcţiilor existente, republicată- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

62

O.G. nr. 119/1999

Lege privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,republicată, cu modificările şi completările ulterioare-

legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

63

O.G. nr. 2/2001

Lege privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

64

Ordonanţa nr. 27/2002

Lege privind reglementarea activităţii de soluţionare a

petiţiilor- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

65

O.G. nr. 41/2003

Lege privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioare- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

   REGULAMENTE

66

Regulamentul UE nr. 671/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016

Regulament privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeanahttps://www.dataprotection.ro › servlet 

 CODURI 

66

Legea 135/2010

Codul de procedura  penala- legislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

67

Legea 134/2010

Codul de procedura civilalegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

68

10.05.1887 actualizat

Codul comerciallegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

69

Legea 2017/2015

Codul de procedura fiscalalegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocument

 

  70. CONSTITUTIA ROMANIEIlegislatie.just.ro › Public › DetaliiDocumentAfis


Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana  


- Constituţia României, republicată; click aici 
- Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici
- Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
click aici
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; click aici 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 click aici 
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; click aici 
- Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului; click aici
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; click aici
- Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- H.G .64/2011 - Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; click aici 
- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
 click aici 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; click aici 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;click aici 
- Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 
click aici 
- Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali click aici 
- Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; click aici 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; click aici 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; click aici 
- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 
click aici
- Legea 416/2001privind venitul minim garantat; click aici 
- Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial; click aici
- Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; click aici 
- Legea 292/2011-legea asistentei sociale; click aici
- Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; click aici
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; click aici
- H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; click aici 
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; 
- H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
click aici 
- O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; click aici 
- O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; 
click aici 
- O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioareclick aici 
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală click aici 
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare; click aici 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019). click aici 
- Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019). click aici