Legislatie

Regulamentul UE nr. 1191/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor prin simplificarea cerintelor de prezentare a anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana  


- Constituţia României, republicată; click aici 
- Codul familiei, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici
- Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Codul de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Codul comercial, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
click aici
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; click aici 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
 click aici 
- Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 21/1991 –legea cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 82 / 1991, O.D.G. nr. 102/2007 -Legea contabilităţii, republicată; click aici 
- Legea nr. 85 /1992 -Legea vânzării locuinţelor construite din fondurile statului; click aici
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică; click aici
- Legea nr. 112/1995 -Legea privind regimul juridic al unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 114/1996 -Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- H.G .64/2011 - Norme metodologice de aplicare a Lg.119/1996; click aici 
- Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii;
 click aici 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
click aici 
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989; click aici 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;click aici 
- Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului, precum şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată; 
click aici 
- Legea nr. 53/2003 –Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali click aici 
- Legea nr. 341/2004 privind recunoştinţa faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice; click aici 
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice; click aici 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; click aici 
- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 319/2006 –Legea securităţii şi sănătăţii în muncă; 
click aici
- Legea 416/2001privind venitul minim garantat; click aici 
- Legea 277/2010 privind alocatia pentru sprijin familial; click aici
- Legea 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru gradinita; click aici 
- Legea 292/2011-legea asistentei sociale; click aici
- Legea 272/2004-legea privind protectia si drepturile copilului; click aici
- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor; click aici
- H.G. nr. 20/1996 privind aplicarea Legii nr. 112/1995 republicată; click aici 
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată; 
- H.G. nr. 1275/2000 –privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător, cu modificările şi completările ulterioare; click aici
- H.G. nr. 250/2007 –privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 60martie 1945 –22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
click aici 
- O.U. G.70/2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece; click aici 
- O.G. nr. 20/1994 privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată; 
click aici 
- O.G. nr. 119/1999 -privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice ,cu modificările şi completările ulterioareclick aici 
- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală click aici 
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulerioare; click aici 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; click aici 
- Legea nr. 344 din 27 decembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Monitorul Oficial nr. 3 din 3 ianuarie 2019). click aici 
- Legea nr. 346 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2019). click aici